Privacybeleid

De Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (hierna ook ‘de CDZ’) hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, en waakt erover dat hij de Europese privacywetgeving meer bepaald van de GDPR (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) en de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens naleeft.

Dit privacybeleid geeft een overzicht van de persoonsgegevens die door de CDZ worden verwerkt, van de doeleinden en de grondslag van die verwerking, van de bewaartermijnen van de gegevens, van het delen van die gegevens met derden, van uw rechten met betrekking tot die gegevens en van de door de CDZ genomen maatregelen om die gegevens te beschermen.

 

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op de opdrachten en diensten van de CDZ en op de website www.ocm-cdz.be.

 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens?

De Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (CDZ), Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat hij bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

De CDZ heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (‘Data Protection Officer’ of ‘DPO’) die uw aanspreekpunt is voor al uw vragen of verzoeken in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de DPO in het antwoord op de vraag “Hoe kan u ons contacteren?” van dit privacybeleid.

 

Voor welke doeleinden gebruikt de CDZ uw persoonsgegevens en hoelang worden die bewaard?

De CDZ voert de volgende verwerkingen van persoonsgegevens uit:

 • Het behandelen van klachten en verzoeken om inlichtingen via de onlinediensten. Uw persoonsgegevens (naam, voornaam (en organisatie) en contactgegevens) worden u gevraagd voor de onlinediensten (klachten, contact). Deze persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt met de bedoeling in te gaan op het verzoek om inlichtingen en de klachten te verwerken. Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de CDZ ze heeft verzameld, en binnen de grenzen bepaald door de wet, indien die een langere termijn toestaat. 
 • Het behandelen van de spontane kandidaturen voor een betrekking bij de CDZ. De persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt worden niet bewaard.
 • Het verwerken van persoonsgegevens (identificatiegegevens, contactgegevens) en sporadisch van de bijzondere categorieën van persoonsgegevens noodzakelijk voor het uitvoeren door de Controledienst van zijn wettelijke opdrachten:
  • het erkennen van de mutualistische entiteiten en van de revisoren, en voor de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand (VMOB’s) van hun compliance officers en hun verzekeringstussenpersonen, en van de opleidingsactiviteiten;
  • de goedkeuring van de statutaire wijzigingen van de ziekenfondsen, de landsbonden en de maatschappijen van onderlinge bijstand (anders dan de VMOB’s) en van de beslissingen rond de aanwending van de bijdragen;
  • de controle op de statutaire wijzigingen en op de verzekeringspremies van de VMOB's;
  • de controle op de financiële, boekhoudkundige, administratieve en juridische werking van de mutualistische entiteiten en de verzekeringstussenpersonen;
  • de evaluatie van de beheersprestaties van de verzekeringsinstellingen in het kader van de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen voor het variabele gedeelte van hun administratiekosten;
  • het behandelen van de klachten en de vragen die niet via de onlinediensten zijn ingediend door particulieren, door de gecontroleerde entiteiten, door andere overheidsdiensten en door derden.

De CDZ bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor hij ze heeft verzameld, en binnen de grenzen bepaald door de wet, indien die een langere termijn toestaat.

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

De CDZ verwerkt de persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld, of voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn, conform de regels inzake de verdere verwerking van persoonsgegevens waarvan sprake in de Europese en Belgische regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. De verzamelde persoonsgegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gebruikt.

De CDZ kan uw gegevens delen:

 • met dienstverleners met wie hij werkt (bijvoorbeeld IT-dienstverleners, advocaten of andere dienstverleners die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten van de CDZ). De toegang van die dienstverleners tot uw gegevens wordt beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor hun opdrachten;
 • in de gevallen bepaald in artikel 59, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990.

 

Verwerkt de CDZ uw persoonsgegevens buiten de Europese economische ruimte?

Het is mogelijk dat de dienstverleners die voor de CDZ werken, uw persoonsgegevens buiten de EER (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten) verwerken. In dat geval vergewist de CDZ zich ervan dat de dienstverlener een overeenkomst met hem afsluit en dat het beschermingsniveau is gewaarborgd.

 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

De CDZ neemt technische en veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en om vernietiging, verlies, aantasting of wijziging, ongeoorloofde toegang of verspreiding, per ongeluk of op onrechtmatige wijze, te voorkomen.

Krachtens artikel 59 van de wet van  6 augustus 1990 hebben de leden van de Raad en van het Technisch Comité van de Controledienst, de personeelsleden van de CDZ, de Controledienst zelf, de revisoren bedoeld in artikel 32 van voornoemde wet, alsook de personen die voorheen de voornoemde functies hebben uitgeoefend, zwijgplicht omtrent de feiten waarvan ze wegens hun functie kennis gekregen hebben (onder voorbehoud evenwel van de in het antwoord op de vraag “Met wie delen wij uw persoonsgegevens?” van dit privacybeleid vermelde uitzonderingen).

Verder vraagt de CDZ zijn dienstverleners die persoonsgegevens voor hem verwerken ook om steeds de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen.

 

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

U beschikt over een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Sommige van deze rechten zijn echter slechts in een beperkt aantal gevallen van toepassing.

 • U hebt recht op toegang tot uw persoonsgegevens die door onze organisatie worden verwerkt.
 • U hebt het recht om onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.
 • In bepaalde door de GDPR voorziene gevallen hebt u het recht beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
 • In bepaalde door de GDPR voorziene gevallen hebt u te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • In bepaalde door de GDPR voorziene gevallen hebt u het recht om uw persoonsgegevens onverwijld te laten wissen.

In bepaalde omstandigheden kan de uitoefening van uw rechten worden opgeschort.

Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, vragen we u een bewijs van uw identiteit. U dient een verzoek, met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart, paspoort of elk ander identiteitsbewijs, per e-mail te versturen naar dpo@ocm-cdz.be of per brief naar de Data Protection Officer van de CDZ.

Indien u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen, zullen wij u binnen één maand na ontvangst van uw verzoek informeren over het gevolg dat daaraan is gegeven. Indien nodig kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. In dat geval zullen wij u hiervan binnen één maand na de ontvangst van uw verzoek op de hoogte brengen. Wij behouden ons het recht voor om geen gevolg te geven aan verzoeken die manifest ongegrond of buitensporig zijn. Uw verzoek wordt bewaard zolang er een beroep mogelijk is.

U kan ook op elk ogenblik, als u meent dat uw rechten niet gerespecteerd werden, een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mailadres: contact@apd-gba.be (zie ook www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

Hoe blijft u op de hoogte van de wijzigingen in dit privacybeleid?

Het is mogelijk dat dit privacybeleid wordt gewijzigd. U kan de recentste versie van ons privacybeleid steeds raadplegen op de website van de CDZ. Verder stellen wij alles in het werk om u, via andere communicatiekanalen, op de hoogte te houden van de belangrijkste wijzigingen.

Dit privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 19 juni 2019.

 

Hoe kan u ons contacteren?

Hebt u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid, of wenst u uw rechten uit te oefenen, dan kan u ons als volgt contacteren:

         Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (CDZ)
         Ter attentie van de Data Protection Officer
         Sterrenkundelaan 1

         1210 Brussel (België).

 

 

Cookiebeleid

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op uw computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur voor een website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website uw browser en kan bijvoorbeeld uw taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op uw computer blijven staan, soms zelfs tot u ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

 

Waarom gebruikt de CDZ cookies?

De CDZ gebruikt op deze site twee soorten cookies:

 • cookies die technisch essentieel zijn
 • cookies voor functionele doeleinden

 

Cookies die technisch essentieel zijn

Deze cookies zijn om puur technische redenen nodig voor het gebruik van de website. Gezien de technische noodzakelijkheid geldt er uitsluitend een informatieplicht en worden deze geplaatst van zodra men de website binnenkomt.

Naam

Vervaltermijn

Doel/beschrijving

TSxxxxxxxx

Op het einde van de sessie

Valideren dat domeincookies in aanmerking komen, controle van de integriteit van verzonden cookies en controle van de geldigheid van de sessie.

BIGipServerF2W-MAIN-D8-HTTP-PR.app~POOL_F2W-MAIN-D8-HTTP-PR

Op het einde van de sessie

Cookie gecreëerd door de firewall van de server die onze website host.

 

Cookies voor functionele doeleinden

De CDZ gebruikt Drupal om de inhoud van zijn website up-to-date te houden. Deze software maakt gebruik van functionele cookies, bijvoorbeeld om uw taalkeuze te registreren. Deze cookies zijn nodig voor de goede werking van deze website. Het is niet mogelijk om ze te weigeren als u de website www.ocm-cdz.be wil bezoeken, maar worden pas geplaatst nadat er een keuze werd gemaakt omtrent het plaatsen van cookies.

Naam

Vervaltermijn

Doel

language

1 jaar

Uw taalkeuze registreren

cookie-agreed

3 maanden

Uw aanvaarding van cookies op deze website registreren

 

Als u wilt weten welke cookies op uw apparaat worden geïnstalleerd of als u ze wenst te wissen, kan u een programma van uw browser gebruiken. U vindt meer uitleg over de werkwijze via de links hieronder.

 

Firefox Chrome Safari Edge