De informatie op de website van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (hierna ‘CDZ’) is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Ze kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, verzoekt de CDZ u om uw ziekenfonds te raadplegen.

De informatie op de website is permanent beschikbaar. De CDZ kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Alle documenten die op deze site worden voorgesteld, hebben enkel een informatieve waarde en kunnen dus niet worden beschouwd als documenten die juridisch rechtsgeldig zijn. De wet- en reglementteksten die in hun geconsolideerde vorm worden voorgesteld, worden louter ter informatie vermeld. Bijgevolg creëren zij geen andere rechten of verplichtingen dan die welke voortvloeien uit de wettelijk goedgekeurde en bekendgemaakte juridische teksten. De CDZ is niet aansprakelijk voor de informatie die op deze site wordt verstrekt. Hij doet er alles aan opdat de informatie correct en bijgewerkt zou zijn en hij zal proberen de fouten te verbeteren die hem worden gesignaleerd, maar de CDZ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor die eventuele fouten. De CDZ kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die kunnen voortvloeien uit uw toegang tot of het gebruik van deze site, of voor schade of een virus waardoor uw computer of uw informaticamaterieel zou worden aangetast.

Bepaalde grafische elementen die op deze website kunnen worden geraadpleegd, kunnen door derden zijn aangeleverd en zijn dan door het auteursrecht beschermd. Dit beperkt de mogelijkheid tot gebruik en reproductie van die elementen en onderwerpt ze aan de voorafgaande toestemming van de auteur.

Sommige van de documenten die op deze site worden verspreid, kunnen verwijzingen of links bevatten naar informatie die afkomstig is van andere organisaties. De CDZ garandeert echter geenszins de relevantie, de updating of de juistheid van deze externe informatie en wijst dienaangaande elke aansprakelijkheid van de hand. De verenigingen, organisaties en internetsites die op deze site worden opgegeven, zijn objectief gekozen met als enige bedoeling aan de bezoekers van deze site de meest relevante informatie te verstrekken. De CDZ kan de volledigheid, de juistheid of de updating van de informatie niet garanderen. De vermelding van bepaalde ondernemingen of producten impliceert geenszins dat zij bij voorkeur worden aanbevolen in vergelijking met andere soortgelijke ondernemingen of producten die niet worden vermeld.

Deze website en de informatie en toepassingen die hij bevat, zijn eigendom van de CDZ. Behoudens andersluidende vermelding zijn de rechten niet het voorwerp van enige beperking in de tijd en gelden zij voor alle landen. Bijgevolg is elke gedeeltelijke of volledige reproductie van deze site in welke vorm ook onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de CDZ (met uitzondering van het gebruik door scholen en voor opvoedkundige niet-commerciële doelstellingen). De creatie van hyperlinks naar de site is vrij en daarvoor is geen enkele voorafgaande toestemming vereist. Het is daarentegen verboden de pagina's van deze site te integreren in de pagina's van een andere site. Elke reproductie van de site moet de bron vermelden. Vertalingen die uit eigen beweging worden gemaakt, moeten vergezeld gaan van de vermelding "vertaling niet gemaakt door de auteur van de tekst" met opgave van de bron.

De niet-naleving van deze bepalingen en elk ongepast gebruik van de site of van een gedeelte ervan zullen worden vervolgd.